Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний директор       Босенко М.С.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 14.11.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерене товариство "Шосткинське автотранспортне пiдприємство 15962"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
23996290
4. Місцезнаходження
Сумська , Шосткинський, 41100, мiсто Шостка, Гагарiна 1
5. Міжміський код, телефон та факс
0544921498 0544942882
6. Електронна поштова адреса
vat_23996290@aft.org.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 14.11.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 74   18.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://23996290.emitents.org в мережі Інтернет 14.11.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Видiв дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню, немає, тому вiдповiдна iнформацiя вiдсутня.
Участi у створеннi iнших юридичних осiб товариство не приймало, iнформацiя вiдсутня,
Посада корпоративного секретаря вiдсутня.
Рейтингова оцiнка товариства не проводилась, вiдповiдної iнформацiї немає.
Рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося.
Облiгацiї та iншi цiннi папери пiдприємством не випускались, тому iнформацiї немає.
Похiдних цiнних паперiв немає. Власнi акцiї протягом звiтного перiоду не викупались, iнформацiя вiдсутня.
Пiдприємство не вiдноситься до переробної та iнших галузей по яких надається iнформацiя про обсяги виробництва, реалiзацiї та собiвартiсть продукцiї.
Рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, та про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, протягом 2017 року не приймались, в зв’язку з чим вiдповiдна iнформацiя – вiдсутня
Борговi цiннi папери не випускались,
Iпотечних цiнних паперiв немає.
Цiльовi облiгацiї пiд нерухоме майно в якостi забезпечення) не випускалмсь.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерене товариство "Шосткинське автотранспортне пiдприємство 15962"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №133246
3. Дата проведення державної реєстрації
10.10.1995
4. Територія (область)
Сумська
5. Статутний капітал (грн)
1105000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
2
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.20.0 Надання в аренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
. .
. .
10. Органи управління підприємства
.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Банк "Грант"
2) МФО банку
351607
3) поточний рахунок
26001834762291
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
вiдс.
5) МФО банку
вiдс.
6) поточний рахунок
вiдс.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регiональне вiддiлення ФДМ України в Сумськiй областi 2124686 40024Україна мiсто Суми Харкiвська 30 0
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
вiдс. 0.000000000000
Усього 0

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Босенко Микола Семенович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
.
4) рік народження**
1951
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Сумибудуправлiння, iнженер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2015 5 рокiв
9) Опис
Опис
Змiн в 2017 роцi не було. 20.04.2015 року переобрано генеральним директором ПАТ «Шосткинське АТП 15962» термiном на 5 рокiв, протокол загальних зборiв акцiонерiв № 22 вiд 20.04.2015р. Iнших посад не займає. Частка в статутному капiталi становить 8,2363%. Винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, посадова особа не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження посадової особи визначенi статутом. В ньому визначено, що генеральний директор спрямовує дiяльнiсть Товариства i має право без доручення здiйснювати дiї вiд iменi Товариства, керувати поточними справами Товариства, виконувати рiшення вищого органу Товариства та наглядової ради, представляти Товариство у його вiдносинах iз iншими юридичними особами, вести та укладати угоди вiд iменi Товариства. Обов'язками генерального директора є органiзацiя виконання завдань, наданих загальними зборами акцiонерiв та спостережною радою Товариства, забезпечення належної експлуатацiї виробничих потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi пiдприємства. Виконавчий орган акцiонерного товариства одноосiбний, в особi генерального директора, пiдзвiтний загальним зборам i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Виконавчий орган дiє вiд iменi товариства у межах, встановлених статутом товариства i законом. Обирається загальними зборами строком на 5 рокiв.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бондаренко Михайло Григорович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
.
4) рік народження**
1958
5) освіта**
середньо-спецiальна
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ"АТП 15962", водiй.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2015 3 роки
9) Опис
Опис
Змiн у 2017 роцi не було. Iнших посад не займає. Частка в статутному капiталi становить 0,0679%. Винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, посадова особа не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження посадової особи визначенi положенням про ревiзiйну комiсiю, винагороди посадова особа не отримувала. До компетенцiї ревiзiйної комiсiї вiдноситься перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна загальним зборам акцiонерiв та Наглядової радi. Судимостi посадова особа не має. Повноваження посадової особи визначенi положенням про ревiзiйну комiсiю, Статутом Товариства, внутрiшнiми нормативними положеннями. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства за результатами фiнансового року, якщо iнше не передбачено статутом товариства, положенням про ревiзiйну комiсiю або рiшенням загальних зборiв. Виконавчий орган забезпечує членам ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених статутом або положенням про ревiзiйну комiсiю. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за результатами фiнансового року ревiзiйна комiсiя готує висновок.Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Босенко Сергiй Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
.
4) рік народження**
1977
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "АТП 15962," водiй.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2015 3 роки
9) Опис
Опис
Змiн в 2017р. не було Iнших посад не займає. Частка в статутному капiталi становить 0,0679%. Винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, посадова особа не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження посадової особи визначенi положенням про ревiзiйну комiсiю, , Статутом Товариства, внутрiшнiми нормативними положеннями. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства за результатами фiнансового року, якщо iнше не передбачено статутом товариства, положенням про ревiзiйну комiсiю або рiшенням загальних зборiв. Виконавчий орган забезпечує членам ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених статутом або положенням про ревiзiйну комiсiю. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за результатами фiнансового року ревiзiйна комiсiя готує висновок.Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iвченко Олександр Анатолiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
.
4) рік народження**
1964
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Приватне акцiонерне товариство "Шосткинський хлiбокомбiнат" - голова правлiння; Приватне акцiонерне товариство «Шосткинський завод хiмiчних реактивiв» - голова наглядової ради; Приватне акцiонерне товариство Шосткинське хлiбоприймальне пiдприємство» - голова наглядової ради.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017 до наступних зборiв акцiонерiв
9) Опис
Опис
Змiни в 2017 роцi: Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, протокол №24 вiд 20.04.2017 року припинено повноваження голови наглядової ради, у зв’язку з закiнченням термiну повноважень . Рiшенням загальних зборiв, протокол №24 вiд 20.04.2017 р. обрано членом наглядової ради емiтента до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. На засiданнi наглядової ради емiтента 20.04.2017 р., протокол №3, обрано головою наглядової ради емiтента.Частка в статутному капiталi ПрАТ «Шосткинське АТП 15962» становить 23,5872%. Винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, посадова особа не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п`яти рокiв та протягом звiтного перiоду посадова особа обiймала посади: голова наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШОСТКИНСЬКИЙ ЗАВОД ХIМIЧНИХ РЕАКТИВIВ» (мiсцезнаходження:41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Iндустрiальна, буд. 1); голова наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШОСТКИНСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО» (мiсцезнаходження: 41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Кожедуба, буд. 1); голова правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ» (мiсцезнаходження: 41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Шевченка, буд. 53).Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про наглядову раду. Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, якщо iнше не передбачено статутом товариства, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням про наглядову раду. Наглядова рада акцiонерного товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених дiючим зхаконодавством, статутом, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв виконавчого органу; 9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови виконавчого органу вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства виносить на затвердження загальними зборами питання про перетворення i про затвердження договору про приєднання; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; 19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй у вiдповiдностi до вимог законодавства; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом або статутом товариства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рiман Раїса Iванiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
.
4) рік народження**
1955
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "АТП 15962" iнженер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.04.2016 до наступних загальних зборiв
9) Опис
Опис
Змiни в 2017 : Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв,протокол № 24 вiд 20.04.2017 року припинено повноваження як члена наглядової ради, у зв’язку з закiнченням термiну повноважень . Iнших посад не займає. Частка в статутному капiталi становить 0,1131%. Винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, посадова особа не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження посадової особи визначенi положенням про правлiння, Статутом Товариства, внутрiшнiми положеннями. До повноважень головного бухгалтера вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обовязками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi, дотримуючих єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України " Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї обробки облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Винагороди посадова особа не отримувала. Судимостi посадова особа не має. Наглядова рада акцiонерного товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених дiючим законодавством, статутом, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв виконавчого органу; 9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови виконавчого органу вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства виносить на затвердження загальними зборами питання про перетворення i про затвердження договору про приєднання; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; 19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй у вiдповiдностi до вимог законодавства; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом або статутом товариства. Забезпечує ведення бухгалтерського та податкового облiку, складання та своєчасне подання фiнансової та податкової звiтностi.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член Наглядоваї ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мозолевський Вiктор Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
.
4) рік народження**
1967
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ ЛДТ "Плюс" зам. директора пiдприємства
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017 до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис
Опис
Змини у 2017 роцi: Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв,протокол№ 24 вiд 20.04.2017року року припинено повноваження члена наглядової ради, у зв’язку з закiнченням термiну повноважень . Рiшенням загальних зборiв ,протокол № 24 вiд 20.04.2017р. обрано членом наглядової ради емiтента до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. . Iнших посад не займає. Частка в статутному капiталi становить 23,5872%. Винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, посадова особа не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження посадової особи визначенi положенням про Наглядову раду, винагороди посадова особа не отримувала. Наглядова рада представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж проведенням загальних зборiв i у межах компетенцiї визначеної Статутом, контролює i регулює дiяльнiсть правлiння. Судимостi посадова особа не має.
Наглядова рада акцiонерного товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених дiючим законодавством, статутом, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв виконавчого органу; 9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови виконавчого органу вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства виносить на затвердження загальними зборами питання про перетворення i про затвердження договору про приєднання; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; 19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй у вiдповiдностi до вимог законодавства; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом або статутом товариства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тарасенко Алла Якiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
.
4) рік народження**
1954
5) освіта**
середньо-технiчна
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "АТП 15962", диспетчер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017 до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис
Опис
Змiни у 2017 роцi. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв,протокол № 24 вiд 20.04.2017року припинено повноваження члена наглядової ради, у зв’язку з закiнченням термiну повноважень . Рiшенням загальних зборiв ,протокол № 24 вiд 20.04.2017року обрана членом наглядової ради емiтента до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства Iнших посад не займає. Частка в статутному капiталi становить 0,0679%. Винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, посадова особа не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про наглядову раду. Наглядова рада акцiонерного товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених дiючим зхаконодавством, статутом, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв виконавчого органу; 9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови виконавчого органу вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства виносить на затвердження загальними зборами питання про перетворення i про затвердження договору про приєднання; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; 19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй у вiдповiдностi до вимог законодавства; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом або статутом товариства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член Наглядоваї ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Задорожна Валентина Iванiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
.
4) рік народження**
1953
5) освіта**
середньо-технiчна
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "АТП 15962" диспетчер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.04.2016 до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис

Опис
Змiии в 2017 роцi:. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв,протокол№ 24 вiд 20.04.2017року припинено повноваження члена наглядової ради, у зв’язку з закiнченням термiну повноважень. Iнших посад не займає, Частка в статутному капiталi
Емiмтента становить 0,0678%,винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi,посадова особа не отримувала непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про наглядову раду. Наглядова рада акцiонерного товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених дiючим зхаконодавством, статутом, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв виконавчого органу; 9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови виконавчого органу вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства виносить на затвердження загальними зборами питання про перетворення i про затвердження договору про приєднання; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; 19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру
оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних
цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiй
акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй у вiдповiдностi до вимог законодавства; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом або статутом товариства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дворецький Вiктор Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
.
4) рік народження**
1955
5) освіта**
середня
6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ « Шосткинське АТП 15962» - водiй
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2015 3 роки
9) Опис
Змiн в 2017р не було. Iнших посад не займає. Частка в статутному капiталi становить 0,0679%. Винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, посадова особа не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження посадової особи визначенi положенням про правлiння, Статутом Товариства, внутрiшнiми нормативними положеннями. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства за результатами фiнансового року, якщо iнше не передбачено статутом товариства, положенням про ревiзiйну комiсiю або рiшенням загальних зборiв. Виконавчий орган забезпечує членам ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених статутом або положенням про ревiзiйну комiсiю. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за результатами фiнансового року ревiзiйна комiсiя готує висновок.Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний директор Босенко Микола Семенович . 364045 8.2363 364045 0 0 0
Головний бухгалтер Рiман Раїса Iванiвна . 5000 0.1131 5000 0 0 0
Голова Наглядової ради Iвченко Олександр Анатолiйович . 1042554 23.5872 1042554 0 0 0
член Наглядової ради Мозолевський Вiктор Володимирович . 1042554 23.5872 1042554 0 0 0
член Наглядової ради Тарасенко Алла Якiвна . 3000 0.0679 3000 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Бондаренко Михайло Григорович . 3000 0.0679 3000 0 0 0
член Ревiзiйної комiсiї Босенко Сергiй Миколайович . 3000 0.0679 3000 0 0 0
член Наглядової ради Задорожна Валентина Iванiвна . 3000 0.0679 3000 0 0 0
член ревiзiйної комiсiї Дворецький Вiктор Васильович . 3000 0.0679 3000 0 0 0
Усього 2469153 55.8633 2469153 0 0 0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Юридичнi особи, що володiють акцiями вiдсутнi 00000000 д/н . Сумська д/н д/н д/н 0 0.00000000000 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Мозолевський Вiктор Володимирович 1042554 23.5872 1042554 0
Молоток Iгор Федорович 1042554 23.5872 1042554 0
Iвченко Олександр Анатолiйович 1042554 23.5872 1042554 0
Босенко Микола Семенович 364045 8.2363 364045 0
Усього 3491707 78.998 3491707 0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 20.04.2017
Кворум зборів** 70.2
Опис Опис: Порядок денний загальних зборiв:
1. Про обрання лiчильної комiсiїТовариства.2.Про обрання голови та секретарiат. 3.Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 4.Про розподiл прибутку i збиткiв за 2016р. 5.Звiт Наглядової ради за 2016р. та прийняття рiшення. 6.Звiт генерального директора за 2016р та прийняття рiшення за наслiдки його розгляду. 7 Звiт ревiзiйної комiсiї за 2016р.та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.8.Про змiну типу Товариства.9 Про змину найменування. 10.Про внесення змiн до Статуту. 11.Про внесення змiн до Положення про загальнi збори. 12.Про внесення змiн до Положення про Наглядову раду.13. Внесення змiн до положення про ревiзiйну комiсiю.. Внесення змiн про генерального директора Товариства. 15.Про припинення повноважень голови та членiв Наглядовой ради. 16.Про обрання членов Наглядової ради Товариства.17. Затвердження ц.п. договоров, що укладаються з членами Наглядової ради. 18. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв товариства.
2. Виришили: Обрати лiчiльну комiсiю у складi 3 осiб: Слабченко М.М.,Сачко I.Г.- члени ревiзiйної комiсiї,Бойко М.В.-голова ревiзiйної комiсiї.2, Обрати головою зборiв Босенко М.С.,секретарем Мозолевського В.В. 3. Затвердити рiчний звiт товариства за 2016р.Прибуток в розмiрi 1(одна) тис.грн направить на розвиток товариства.5. Затвердити звiт Наглядової ради.6.Затвердити звiт ген. директора за 2016р.7.Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї.8.Зминити тип Публичного(ПАТ «АТП 15962» на приватне ПрАТ «АТП15962»9.Змiнити найменування товариства з публiчного(ПАТ «АТП 15962») на приватн (ПрАТ «АТП 15962»).10.Внести змiни до Статуту,уповноважити ген. директора Босенко М.С. пiдписати Статут у новiй редакцiї,да здiйснити всi дiї по реєстрацiї нової редакцiї Статуту.11.Внести змiни до положення про загальнi збори.12.Внести змiни до положення про наглядову раду. 13.Внести змiни до положення про ревiзiйну комiсiю. 14.Внести змiни до положення про генерального директора.уповноважити Босенко М.С. пiдписати усi положення в новiй редакцiї.15.Припинити повноваження голови нагядової ради Iвченко О.А. та членiв ради МозолевськогоВ.В.,Рiман Р.I.,Тарасенко А.Я.,Задорожной В.I.16. Обрати членами Наглядової ради Iвченко О.А. Тарасенко А.Я., Мозолевського В.В.на 3(три )роки. 17. Затвердити ЦП договори з членами Наглядової ради. 18.Попередньо надати згоду на вчинення товариством значних правочинiв,вартiстью бiльш нiж 25% вартостi активiв, сукупною вартiстю 10000000(десять мiльйонiв) гривень00коп.,предметом яких є: а) продаж основних засобiв, б) придбання рухомого /нерухомого майна, на один рiк.. Надати Наглядової радi товариства повноваження без додаткового рiшення загальних зборiв акцiонерiв: погоджувати умови значних правочинiв,погоджувати перелiк рухомого та нерухомого майна Товариства,яке пiдлягає продажу чи придбанню,надавати згоду на укладання генеральним директором значних правочинiв з змiнами та доповненнями. Уповноважити генерального директора здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi Товариства значних правочинiв. Пропозицiй до перелiку питань з порядку денного загальних зборiв вiд акцiонерiв не надходили.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна Київська Київський мiсто Київ вул. Нижнiй Вал буд. 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності .
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ .
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон 0445910428
Факс 0442791278
Вид діяльності Дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Опис вiдс.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВ «IНВIНТУМ»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 38511128
Місцезнаходження 01133 Україна Київська . мiсто Київ вул. Кутузова, буд.18/7 «Б», каб.79
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 286840
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.04.2014
Міжміський код та телефон (044) 332-30-34
Факс (044) 332-30-34
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Договор № Е-27 вiд 01.04.2016 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне пiдприємство аудиторська фiрма «ПрофАудитЕксперт»
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ 31651407
Місцезнаходження 40004 Україна Сумська . мiсто Суми вул. Леваневського, 2/70
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2796
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.12.2001
Міжміський код та телефон 0542250484
Факс 0542 787788
Вид діяльності Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Договор №6/А вiд 28.02.2018р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПАТ"Фондова бiржа ПФТС"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 21672206
Місцезнаходження 01004 Україна Київська Київський мiсто Київ вул. Шовковична ,буд. 42-44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності дов. № 02/07/2010
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ПАТ "Фондова бiржа ПФТС"
Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.07.2010
Міжміський код та телефон 0442775000
Факс 0442775001
Вид діяльності допуск ЦП до тогрiвлi на ПФТС, шляхом їх включення до Бiржового списку, а також обiг цiнних паперiв на ПФТС (пiдтримання ЦП у Бiржовом у с п и с к у ) договiр про допуск цiнних паперiв до торгiв
Опис вiдс

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13.09.2010 62/18/1/10 Сумське ТУ ДКЦПФР UA4000090153 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.250 4420000 1105000.000 100.000
Опис Намiру товариства щодо торгiвлi цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках немає. Фактiв лiстингу / д елiстингу цiнних паперiв протягом звiтного року не було.
 

XI. Опис бізнесу

Шосткинське АТП-15962 засноване у 1954 роцi.
1.2. На пiдставi Наказу Регiонального вiддiлення фонду державного майна України по Сумськiй областi вiд 05 жовтня 1995 року №1101, шляхом перетворення ДЕРЖАВНОГО ПIДПРИЄМСТВА "ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 15962" створене ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 15962" (код ЄДРПОУ 23996290), у вiдповiдностi з Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 березня 1996 року №194/96 «Про завдання та особливостi приватизацiї державного майна у 1996 роцi».
1.3. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 15962" (протокол №14 вiд 19.04.2010 року) змiнено його найменування з ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 15962" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 15962" (код ЄДРПОУ 23996290) у зв’язку з приведенням його дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та затверджено нову редакцiю його Статуту. Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 15962" вiд 11 квiтня 2016 року, протокол №23, затверджено нову редакцiю Статуту Товариства.
1.5. Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 15962" (протокол №24 вiд 20.04.2017 року) змiнено його тип та найменування з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 15962" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 15962" (код ЄДРПОУ 23996290) (надалi – Товариство), у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 року №514-VI. У вiдповiдностi до вищезазначеного рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 15962" затверджено дану редакцiю Статуту Товариства.
Товариство має право укладати Договори вiд свого iменi, набувати майновi i особистi немайновi права i нести зобов'язання, бути позивачем i вiдповiдачем у всiх судах в тому числi i третейському. Товариство має самостiйний баланс, розрахунковий рахунок в установах банкiв, печатки i штампи зi своєю назвою та iдентифiкацiйним кодом. У звiтному перiодi злиття,подiлу,приєднання, перетворення , видiлу - не було.
 
Организацiйна структура пiдприємства: Автопiдприємство немає дочiрнiх пiдприємств, фiлiй,представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлов, змiн в органiзацiйної структурi не плануется, нежитловi примiщення власного нерухомого майна сдаються в операцiйну оренду. Змiн а органiзацiйнiй структурi в вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалось.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб)- 2 особи. позаштатних працiвникiв немає, працiвникiв , якi працюють на умовах неповного дня -немає. Фонд оплати працi працюючих робiтникiв за 2017 рiк складає – 129,0 тис. грн.,за попереднiй перiод, 2016 рiк , фонд оплати склав 94,0 тис.грн., збiльшiвся на 35,0 тис.грн.Кадрової програми емiтента, спрямовану на забезпечення рiвня квалiфiкацi її працiвникiв операцiйними потребами емiтента немає.
 
Емiтент не належить до будб-яких об,еднань пiдприємств.
 
Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходило
 
Бухгалтерський облiк ведеться вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"по МСФЗ . Основна мета облiкової полiтики - забезпечити одержання достовiрної iнформацiї про майновий i фiнансовий стан пiдприємства, результати його дiяльностi, необхiднi для всiх користувачiв фiнансової звiтностi з метою прийняття вiдповiдних рiшень. ормуючи iв, як амортизацiя основних засобiв, нематерiальних активiв, оцiнка готової продукцiї, незавершеного виробництва тощо. У методологiю облiкової полiтики входять принципи та правила, критерiї розмежування основних засобiв та МШП, нарахування амортизацiї i зносу, облiку ремонтiв, оцiнки запасiв та готової продукцiї, списання витрат майбутнiх перiодiв, визначення обсягу реалiзацiї продукцiї, облiку та розподiлу накладних витрат i включення їх до собiвартостi, утворення статутного (акцiонерного, додаткового, резервного) капiталу, фондiв спецiального призначення тощо. 1. Облiк основних засобiв: строк корисного використання (експлуатацiї) основних засобiв визначає пiдприємство самостiйно, вiдповiдно наказу №2 вiд 0.04.2011 року. 2. Вартiсну величину приналежностi необоротних активiв до малоцiнних необоротних пiдприємство встановлює на рiвнi 6000,00 грн. 3. Лiквiдацiйна вартiсть об,єктiв основних засобiв для розрахунку амортизацiї дорiвнює нулю (Наказ по пiдприємству №2 вiд 04.04.2011 року). 4. Метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний. 5. Частота проведення переоцiнки по бухгалтерському облiку. 6. Облiк нематерiальних активiв: строк експлуатацiї (корисного використання) та лiквiдацiйна вартiсть згiдно пп. 145.1.1 НКУ. 7. Облiк запасiв: Метод оцiнки запасiв при їх вибуттi - оцiнка по цiнам продажу. 8. Порядок облiку транспортно-заготiвельних витрат - включаються в первiсну вартiсть запасiв. 9. Спецодяг - облiк на особистих картках протягом всього строку його використання, списання на пiдставi актiв про непридатнiсть його використання. 10. Облiк доходiв. Тривалiсть нормального операцiйного циклу надання послуг, виконання робiт. Сума витрат, здiйснених на певну дату, включає тiльки тi витрати, якi вiдображають обсяг наданих послуг на ту саму дату. 11. Перелiк та склад змiнних, постiйних за загальновиробничих витрат пiдприємство встановлює самостiйно. База для розподiлу змiнних та постiйних загальновиробничих витрат. Змiннi витрати загальновиробничого призначення розподiляються на кожний об'єкт витрат на рахунку 23 з використанням бази розподiлу (годин працi, заробiтної плати, обсягу дiяльностi, прямих витрат), виходячи з фактичних потужностей звiтного перiоду. Постiйнi - на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподiлу (годин працi, заробiтної плати, обсягу дiяльностi, прямих витрат) при нормальнiй потужностi. Нерозподiленi постiйнi витрати включають в собiвартiсть послуг на рахунок 92 в перiод їх виникнення.
 
Основним видом послуг якi надає емiтент , за рахунок продажу яких отримує дохiд , в грошовому виразi,за рiк, це надання в операцiйну оренду власного нерухомого майна - нежитловi примiщення , чистий дохiд за звiтний перiод, 2017 рiк – 324,0 тис.грн.Експорту –немає, залежностi вiд сезонних змiн немає, перспективнiстi виконання робiт та надання окремих послуг не плануется, ринок збуту – Україна, основнi клiєнти : ТОВ ШП «Харкiвенергоремонт, ТОВ «Кловiн-Шостка» ТОВ«Кловiн –Україна»
 
У 2017 роцi були придбанi будiвельнi матерiали для будiвництва складу будiвельних матерiалiв та запчастин.
 
В звiтному 2017р такi правочини вiдсутнi.
 
Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року становить 11,0 тис. грн., первiсна вартiсть становить 87,0тис. грн., сума зносу 76,0 тис. грн., таким чином знос основних засобiв складає 87%. . Залишкова вартiсть iнвестицiйних основних засобiв на кiнець звiтного року становить 1177,0тис.грн., первiсна вартiсть становить 2130,0 тис.грн.,3сума зносу 953,0тис.грн.Знос основних становить 45,0%. Об'єкти оренди та будь-якi значнi правочини вiдносно основних засобiв вiдсутнi. Ступiнь використання обладнання максимальна можлива вiдносно виробничої потужностi обладнання. Мiсцезнаходження основних засобiв товариства на територiї товариства. Екологiчнi питання вiдсутнi. Прогнози товариства вiдносно планiв капiтального будiвництва, - у 2017 роцi проводилось будiвництво складу будiвельних матерiалiв та запасних частин , а також складу будiвельних матерiалiв, за власний кошт, що є розширенням та удосконаленнм основних засобiв, , суми видаткiв складу будiвельних матерiалiв та запасних частин та склад будiвельних матерiалiв - 8082,0 тис. грн , завершення будiвництва плануется у 2018 роцi.
 
Основними проблемами Товариства, що впливають на його дiяльнiстьє вiдсутнiсть замовлень, низька платоспраможнiсть клiєнтiв, податки на транспортнi засоби, землю.
 
Протягом року значних штрафних санкцiй за порушення чинного законодавства не було.
 
Фiнансування дiяльностi товариства вiдбувається за рахунок власних кошiв (самофiнансування). Самофiнансування- це здiйснення розширеного вiдтворення за рахунок чистого прибутку без залучення бюджетних асигнувань та основних засобiв i матерiальних цiнностей. До внутрiшнiх джерел фiнансування пiдприємств здебiльшого вiдносять такi: 1) чистий прибуток; 2) амортизацiйнi вiдрахування; 3) забезпечення наступних витрат i платежiв. При внутрiшньому фiнансуваннi капiтал, який був вкладений в необоротнi та оборотнi активи (за винятком грошових еквiвалентiв), вивiльняється i трансформується в лiквiднi засоби, у виглядi частини виручки вiд реалiзацiї та iнших доходiв, якi залишаються на пiдприємствi пiсля сплати всiх податкiв. Основним внутрiшнiм джерелом фiнансування є самофiнансування, пов'язане з реiнвестуванням (тезаврацiєю) прибутку у вiдкритiй чи прихованiй формi. Ефект самофiнансування порявляється з моменту одержання чистого прибутку ,до моменту його визначення, розподiлу та виплати дивiдендiв, оскiльки отриманий протягом року прибуток вкладається в операцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть. Рiшення власникiв пiдприємства про обсяги самофiнансування є одночасно i рiшенням про розмiр дивiдендiв, якi пiдлягають виплатi.
 
Всi укладенi договори протягом звiтного перiоду було виконано своєчасно.
 
Стратегiя подальшої дiяльностi не розробляеться, але Товариство планує збiльшувати обсяги надання послуг, що призведе до зростання ефективностi основної дiяльностi Товариства.
 
За звiтний перiод дослiдження i розробки не проводились.
 
Судовi справи вiдсутнi.
 
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 42 11 0 0 42 11
будівлі та споруди 42 11 0 0 42 11
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 1173 1177 0 0 1173 1177
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 1173 1177 0 0 1173 1177
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1215 1188 0 0 1215 1188
Опис Основнi засоби станом на 31.12.2017 р. вiдображенi в балансi первiсною вартiстю 87тис. грн. з нарахованим зносом 76 тис.грн. Амортизацiя нараховувалась вiдповiдно до затвердженої облiкової полiтики Товариства. Нараховано амортизацiї за рiк в сумi 27 тис. грн. За 2017 рiк основних засобiв не придбано. На кiнець перiоду iнвестицiйна нерухомiсть складає 1177,0 тис.грн, з них , 40 тис. грн. земельна дiлянка , 1137,0 будiвлi, всi основнi засоби перебувають у власностi емiтента. Обмежнень користання майном немає.Пiд заставою або накладення арешта на основнi засоби в звiтному роцi не вiдбулось.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 1408 1393
Статутний капітал (тис. грн.) 1105.000 1105.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 1105.000 1105.000
Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними балансу, складеного за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2017р.cкладае 1408 тис.грн, вартiсть статутного капiталу -1105 тис.грн Чистi активи товариства перевищують статутний капiтал на 303 тис. грн. Вартiсть чистих активiв товариства вiдповiдае вимогам частиги третьої статтi 155 Цiвiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 8 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 10790 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 10798 X X
Опис: У звiтному перiодi Товариство не мало кредитiв банкiв. Зобов'язань за облiгацiями, векселями, iпотечними цiнними паперами та iншими цiнними паперами ( в т.ч. похiдними цiнними паперами) у Товариства немає. Фiнансових iнвестицiй у корпоративнi права у Товариства немає. Товариство не отримувало зворотної фiнансової допомоги. До зобов'язань товариства включенi: кредиторська заборгованнiсть за товари, послуги- 7709тис.грн., зi страхування-2тис.грн., з оплатипрацi -11 тис.грн., по одержаним авансам 3068 тис.грн.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Предмет правочину Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 20.04.2017 Загальнi збори акцiонерiв товариства. 10000.0 10034.0 99.67 а) продаж основних засобiв; б) придбання рухомого/нерухомого майна. 21.04.2017 23996290.emitents.org
Опис:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Шосткинське автотранспортне пiдприємство 15962» (яке змiнило тип на Приватне акцiонерне товариство «Шосткинське автотранспортне пiдприємство 15962») (надалi – емiтент) вiд 20.04.2017 року (протокол №24 вiд 20.04.2017 року), прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме: попередньо надано згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше 1 (одного) року з дати прийняття цього рiшення граничною сукупною вартiстю 10 000 тис.грн., предметом (характером) яких є:
а) продаж основних засобiв;
б) придбання рухомого/нерухомого майна.
Надано Наглядовiй радi Товариства повноваження без додаткового рiшення загальних зборiв акцiонерiв:
• погоджувати умови значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв акцiонерiв;
• погоджувати/визначати перелiк рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає продажу чи придбанню;
• надавати згоду (погодження) на укладання генеральним директором Товариства значних правочинiв, рiшення про попереднє надання згоди на вчинення яких надано цими загальними зборами акцiонерiв, з усiма змiнами та доповненнями до них.
Уповноважено генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов’язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв акцiонерiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi Товариства значних правочинiв, рiшення про попереднє надання згоди на вчинення яких надано цими загальними зборами акцiонерiв, виключно на пiдставi погоджених з наглядовою радою Товариства рiшень про їх укладення.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 10034 тис.грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 99,67%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 3 497 559 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 2 454 153 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття вищезазначеного рiшення 2 454 153 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття вищезазначеного рiшення – 0 штук.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
20.04.2017 21.04.2017 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
20.04.2017 21.04.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
21.04.2017 21.04.2017 Відомості про зміну типу акціонерного товариства

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство аудиторська фiрма «ПрофАудитЕксперт»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31651407
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 40004, м. Суми, вул. Леваневського, 2/70
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2796 26.12.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** вiдс. вiдс. 0 0
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 2796
04.03.2013
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) .
Номер та дата договору на проведення аудиту 6/А
28.02.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 16.03.2018
28.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 28.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 14000.0
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ЗВIТ
Приватного пiдприємства
Аудиторської фiрми «ПрофАудитЕксперт»
щодо рiчної фiнансової звiтностi
Приватного акцiонерного товариства «Шосткинське автотранспортне пiдприємство 15962» за 2017рiк

Адресат
Аудиторський звiт складено для акцiонерiв та управлiнського персоналу ПАТ «Шосткинське АТП-15962» для подання до НКЦПФР.
Вступний параграф
Аудиторами аудиторської фiрми, приватного пiдприємства „ПрофАудитЕксперт”, яка здiйснює свою дiяльнiсть у вiдповiдностi з законом України „Про аудиторську дiяльнiсть”, на пiдставi свiдоцтва № 2796 про внесення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги одноособово, виданого згiдно рiшення Аудиторської палати України вiд 26.12.2001р. № 105 проведена аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi ПрАТ „Шосткинське АТП-15962”, що складається з балансу станом на 31 грудня 2017 року, звiту про фiнансовi результати та звiтiв про рух грошових коштiв, та про власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою (надалi разом – «фiнансова звiтнiсть»). Концептуальна основа фiнансової звiтностi,- загального призначення, що грунтується на вимогах мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Основнi вiдомостi про емiтента
Повна назва емiтента Приватне акцiонерне товариство «Шосткинське АТП-15962»
Органiзацiйно-правова форма Приватне акцiонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 23996290
Державна реєстрацiя Виконавчий комiтет Шосткинської мiської ради, 10.10.1995р
Юридична адреса та мiсцезнаходження 41100 Сумська область м. Шостка вул. Гагарiна, 1
Телефони 0544921498 факс 0544971235
Заявлений статутний капiтал в засновницьких документах Зареєстрований статутний капiтал 1105000грн.

Опис характеру аудиторської перевiрки Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi приватного акцiонерного товариства «Шосткинське АТП-15962» за перiод дiяльностi: з 01/01/2017 по 31/12/2017, а саме: вiдповiднiсть iнформацiї у фiнансовiй звiтностi облiковим даним, положенням облiкової полiтики, та концептуальнiй основi у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутних послуг, якi прийнятi в якостi нацiональних за рiшенням Аудиторської палати України №122/2 вiд 18/04/2003. Стандарти вимагають дотримання етичних принципiв, планування i здiйснення аудиторської перевiрки з метою одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудитор, у вiдповiдностi до вимог Цивiльного Кодексу України, Закону України «Про акцiонернi товариства» та професiйної етики, не пов’язаний майновими iнтересами з товариством та з його акцiонерами.
До аудиторських процедур належить оцiнка ризикiв суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства чи помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, котрi стосуються пiдготовки та достовiрного подання фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, котрi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю товариства.
Аудитором проведено дослiдження шляхом тестування обгрунтованостi сум i iнформацiї розкритих у фiнансовiй звiтностi, проведено оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку i суттєвих попереднiх оцiнок здiйснених управлiнським перосналом протягом звiтного перiоду.
ПрАТ «Шосткинське АТП-15962» веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях, в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального i взаємопов’язаного їх вiдображення.
Бухгалтерський облiк господарських операцiй не автоматизовано. Пiд час проведення аудиторської перевiрки було встановлено, що фiнансова звiтнiсть товариства за 2017рiк складена на пiдставi облiкових даних, зведених у вiдповiдних облiкових регiстрах, облiкова iнформацiя вiдображена на пiдставi первинних документiв.
Бухгалтерський облiк товариства ведеться з урахуванням вимог закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16/07/1999 № 996-ХIV (iз змiнами та доповненнями), та вiдповiдного наказу по товариству щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i облiкової полiтики пiдприємства.
До основних аспектiв облiкової полiтики пiдприємства можна вiднести:
До складу основних засобiв вiдносити матерiальнi активи, якi вiдповiдають критерiям визнання, та очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного року i первiсна вартiсть яких бiльша за 6000грн. Амортизацiя основних засобiв товариства нараховується прямолiнiйним методом з використанням таких мiнiмально допустимих строкiв їх амортизацiї, у роках :
Будiвлi 20
Споруди 15
машини та обладнання 5
транспортнi засоби 5
меблi, приладдя 4
Малоцiнними необоротними активами визнавати активи вартiстю до 6000 грн. i термiном експлуатацiї бiльше 365 днiв. Знос МНМА нараховувати в розмiрi 100% при передачi в експлуатацiю.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi згiдно з концептуальною основою МСФЗ. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює розробку, впровадження, застосування внутрiшнього контролю щодо пiдготовки та достовiрного вiдображення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства та помилок, вибiр, застосування облiкової полiтики, а також, облiкових оцiнок, якi є вiдповiдними в даних обставинах. Вiдповiдальнiсть за ефективнiсть системи облiку та внутрiшнього контролю також покладається на керiвництво суб’єкта господарювання.
Вiдповiдальнiсть аудиторiв
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi, на пiдставi проведеної аудиторської перевiрки. Вiдповiдальнiсть аудитора визначена Законом України «Про аудиторську дiяльнiсть» та мiжнародними стандартами контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутних послуг, в т.ч. стандартом № 200 «Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту», що прийнятi в якостi нацiональних за вiдповiдним рiшенням Аудиторської Палати України. При проведеннi перевiрки, аудитором були врахованi вимоги чинного законодавства України щодо методологiї ведення бухгалтерського облiку, а також вимоги iнших нормативних актiв, в тому числi:
- Цивiльного кодексу України вiд 16/01/2003 № 435-IV (iз зiнами та доповненнями);
- Господарського кодексу України вiд 16/01/2003 № 436-IV (iз зiнами та доповненнями);
Аудитором дотриманi вiдповiднi етичнi принципи, стосовно того, щоб планування i проведення аудиту було спрямовано на одержання обгрунтованої впевненностi, щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок та викривлень.
Ми вважаємо, що проведена аудиторська перевiрка надає обґрунтовану впевненiсть для висловлення думки вiдносно фiнансових звiтiв ПрАТ«Шосткинське АТП-15962» за 2017рiк, а аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для формування пiдстав для висловлення модифiкованої аудиторської думки. У зв’язку з властивими аудиту обмеженнями: вибiрковим характером перевiрки та фактом неучастi аудитора в iнвентаризацiї активiв та зобов’язань, слiд врахувати можливiсть iснування невиявлених розбiжностей, якi не були предметом оцiнки аудитора.
Висновок. Думка iз застереженням.
На нашу думку, за винятком впливу на фiнансовi звiти питань, зазначених у наступному параграфi «Пiдстави для висловлення думки iз застереженням», фiнансовi звiти справедливо вiдображають в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан приватного акцiонерного товариства «Шосткинське АТП-15962» на 31 грудня 2017року, фiнансовi результати дiяльностi, та рух коштiв за 2017 рiк.
Пiдстави для висловлення думки iз застереженням.
Мала мiсце технiчна помилка,- вiдображення дебеторської заборгованостi за роботи, послуги у рядку 1610 балансу замiсть рядка 1615, аналогiчно i заборгованiсть по розрахункам з бюджетом. Крiм того податковi зобов’язання з ПДВ вiдображенi у складi дебеторської заборгованостi по розрахунках з бюджетом, замiсть iнших оборотних активiв. На розмiр активiв це не вплинуло. З урахуванням проведених аудиторських процедур i ступеню довiри до системи облiку в цiлому, вважаємо цi недолiки несуттєвими.

Один iз принципiв складання фiнансової звiтностi за МСФЗ передбачає використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiтсь функцiонування Товариства в майбутньому, тобто, передбачається спроможнiсть Товариства надалi реалiзовувати активи та виконувати свої зобов'язання. Для оцiнки вiдповiдностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi пiдприємства аудиторами проведено аналiз фiнансового стану та дiяльностi товариства. Встановлено, що змiни структури балансу, та показникiв звiту про фiнансовi результати дозволяють не ставити пiд сумнiв твердження про безперервнiсть дiяльностi товариства.
Розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi
та iнформацiї у примiтках до неї
Iнформацiя за видами активiв, на думку аудитора, в усiх суттєвих аспектах, розкрита на основi даних бухгалтерського облiку, з урахуванням нормативниї вимог.
Необоротнi активи: Визнання основних засобiв здiйснюється у вiдповiдностi з критерiями визнання. Нематерiальних активiв товариство не має. Вартiсть основних засобiв на дату балансу 11,0 тис.грн. Амортизацiя необоротних активiв нараховується прямолiнiйним методом. Довгострокових фiнансових iнвестицiй немає. Iнших нематерiальних активiв, iнформацiя про якi, на думку аудитора, є суттєвою, немає. Балансова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi на звiтну дату складає 1177 тис.грн.
Запаси: Облiк запасiв, в цiлому, ведеться з урахуванням нормативних вимог. Придбанi запаси зараховуються на баланс по їх первиннiй вартостi, тобто, по собiвартостi, яка складається з усiх витрат, безпосередньо пов’язаних з їх придбанням, та доведенням до стану, в якому вони придатнi до подальшого використання. Залишок запасiв на звiтну дату 9257тис.грн.
Облiк дебiторської заборгованостi за товари, роботи та послуги здiйснюється з урахуванням нормативних вимог. Станом на 31/12/2017 дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги, становить 78тис.грн. Поточна дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом становить 1649тис.грн. Поточних фiнансових iнвестицiй немає.
Облiк грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється у вiдповiдностi до:
- iнструкцiї про порядок вiдкриття, використання i закриття рахункiв у нацiональнiй та iноземних валютах, що затверджена Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 12/11/2003 № 492 (зi змiнами та доповненнями); - положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi, що затверджено Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15/12/2004 № 637 (зi змiнами та доповненнями). Залишок коштiв на дату балансу 34 тис.грн.
Зобов’язання: iнформацiя про зобов’язання товариства, в суттєвих аспектах, розкрита на основi даних бухгалтерського облiку.
Поточнi зобов’язання на дату балансу включають, переважно, кредиторську заборгованiсть за товари(роботи,послуги) в сумi 7709тис.грн.. та за одержаними авансами 3068тис.грн.
Облiк зобов’язань, в цiлому, товариство здiйснює з урахуванням нормативних вимог. Довгострокових зобов'язань i забезпечень немає.
Iнформацiя про власний капiтал також розкрита на основi даних бухгалтерського облiку, статутний капiтал товариства 1105,0тис.грн. сформовано повнiстю. Нерозподiлений прибуток на дату балансу 303тис.грн.
Стосовно фiнансового результату дiяльностi пiдприємства, аудитор вважає, що iнформацiя, в цiлому, розкрита на основi даних бухгалтерського облiку. Чистий доход вiд реалiзацiї робiт, послуг 324тис.грн. Облiк доходiв в суттєвих аспектах не суперечить нормативним вимогам. Собiвартiсть реалiзованих послуг становить 314тис.грн. Фiн.результат за звiтний рiк,- прибуток в сумi 15тис.грн.
Вартiсть чистих активiв товариства, розрахована за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.
На кiнець 2017 року цей показник становить 1408тис.грн., що бiльше за розмiр статутного капiталу,- вимоги третьої частини ст.155 Цивiльного Кодексу України дотримано.
Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi»)
В ходi проведення аудиторської перевiрки, плануючи i здiйснюючи аудит вiдповiдно до принципу професiйного скептецизму, розглянуто можливiсть випадкiв шахрайства, в т.ч.: навмисних викривлень, якi є результатом неправдивої фiнансової звiтностi та викривлень, якi є результатом привласнення активiв. При цьому факт здiйснення аудиту може дiяти як запобiжний засiб, але аудитор не несе (i не може нести) вiдповiдальнiсть за запобiгання шахрайству або помилки.
Iдентифiкацiю та оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, в ходi проведення аудиторскої перевiрки, було здiйснено у вiдповiдностi до внутрiшньофiрмових положень приватного пiдприємства аудиторської фiрми «ПрофАудитЕксперт». Фактiв викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства виявлено не було.
Вiдомостi про аудиторську фiрму
Найменування Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма «Профаудитексперт»
Код ЄДРПОУ 31651407
Номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги
№2796 вiд 26.12.2001 року
Номер i дата видачi Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi №2796 вiд 04.03.2013 р.
Мiсцезнаходження 40004, м. Суми, вул. Леваневського, буд. 2, кв. 70
Телефон, факс:
E-mail: (0542) -25-04-84, факс 78-77-88
nataaudit@rambler.ru
Поточний рахунок р/р 26001055028014 в ПРАТ КБ Приватбанк. Суми
МФО 337546

Аудит фiнансової звiтностi ПрАТ «Шосткинське АТП-15962» здiйснено на пiдставi договору вiд
28.02.2018р. № 6/А. Предметом даного договору визначено - перевiрка фiнансової звiтностi ПрАТ «Шосткинське АТП-15962» з метою висловлення незалежної професiйної думки у формi аудиторського звiту стосовно вiдповiдностi фiнансової звiтностi за 2017рiк облiковим даним, прийнятiй облiковiй полiтицi, адекватностi вiдображення результатiв господарювання за вказаний вище термiн.

Аудитор: Жилавий I.I.
Директор
ПП АФ „ПрофАудитЕксперт”: Гаврилюк Н.В.
28.03.2018р.

.
.
.

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2017 1 0
2 2016 1 0
3 2015 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Д/в Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/в Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): позачергових зборiв не було. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства позачерговi збори не скликались
Інше (зазначити) .
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення .
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення .

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3
членів наглядової ради - акціонерів 3
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 2
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 1
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) самооцiнка не проводилась

.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi Наглядової Ради не створено жодних комiтетiв.
Інші (запишіть) .

оцiнка не проводилась
.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) В звiтному перiодi винагорода не призначалась.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): . X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Наглядова рада емiтента була обрана на загальних зборах акцiонерiв, 20.04.2017 року , протокол зборiв №24 вiд 20.04.2017р у складi 3 чоловiк.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Iншi положення вiдсутнi.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Ні Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Ні Ні Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Так Так Ні Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Так Ні Ні Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) вiдс.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Закiнчився термiн чинностi свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi аудиторських послуг у попередного аудитора

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) iнши органи перевiрки не здiйснювали

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) вiдс.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Товариство не планує залучення iнвестицiй.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: кодекс не прийнятий

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: кодекс не прийнятий
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодекс вiдсутнiйКОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерене товариство "Шосткинське автотранспортне пiдприємство 15962" за ЄДРПОУ 23996290
Територія за КОАТУУ 5911000000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників 2
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 05449 20574, 21498
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 0 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 42 11 598
первісна вартість 1011 189 87 1163
знос 1012 147 76 565
Інвестиційна нерухомість: 1015 1173 1177 695
первісна вартість 1016 2028 2130 1081
знос 1017 855 953 386
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 1215 1188 1293
II. Оборотні активи
Запаси 1100 7228 9257 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 145 78 79
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 1378 1649 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 68 34 33
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 8819 11018 113
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 10034 12206 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1105 1105 1105
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 288 303 273
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 1393 1408 1378
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 6924 7709 0
за товари, роботи, послуги 1615 4 8 2
за розрахунками з бюджетом 1620 0 0 4
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 2 2 2
за розрахунками з оплати праці 1630 7 11 4
за одержаними авансами 1635 1704 3068 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 0
Усього за розділом IІІ 1695 8641 10798 28
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 10034 12206 1406

Примітки вiдс.
Керівник Босенко М.С.
Головний бухгалтер Рiман Р.I.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерене товариство "Шосткинське автотранспортне пiдприємство 15962" за ЄДРПОУ 23996290
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 324 253
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 314 ) ( 207 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

10

46
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 19 0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 14 ) ( 45 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

15

1
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

15

1
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

15

1
 збиток 2355 ( 0 ) ( 6 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 15 1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 76 58
Витрати на оплату праці 2505 129 94
Відрахування на соціальні заходи 2510 31 21
Амортизація 2515 27 27
Інші операційні витрати 2520 65 52
Разом 2550 328 252

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 4420000 4420000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 4420000 4420000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.00339 0.00023
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.00339 0.00023
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки вiдс.
Керівник Босенко М.С.
Головний бухгалтер Рiман Р.I.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерене товариство "Шосткинське автотранспортне пiдприємство 15962" за ЄДРПОУ 23996290
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

112

206
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1612 1407
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 1540 )

( 1523 )
Праці 3105 ( 109 ) ( 79 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 31 ) ( 24 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 78 ) ( 60 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -34 -10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -34 -10
Залишок коштів на початок року 3405 68 78
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 34 68

Примітки вiдс.
Керівник Босенко М.С.
Головний бухгалтер Рiман Р.I.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерене товариство "Шосткинське автотранспортне пiдприємство 15962" за ЄДРПОУ 23996290
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Не застосовується.
Керівник Босенко М.С.
Головний бухгалтер Рiман Р.I.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерене товариство "Шосткинське автотранспортне пiдприємство 15962" за ЄДРПОУ 23996290
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 1105 0 0 0 288 0 0 1393
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 1105 0 0 0 288 0 0 1393
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 15 0 0 15
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 00
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 15 0 0 15
Залишок на кінець року 4300 1105 0 0 0 303 0 0 1408

Примітки вiдс.
Керівник Босенко М.С.
Головний бухгалтер Рiман Р.I

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
Текст примiток
Приватне акцiонерне товариство «Шосткинське автотранспортне пiдприємство 15962» створено на пiдставi Наказу Регiонального вiддiлення фонду державного майна України по Сумськiй областi вiд 05.10.1995 року №1101, шляхом перетворення ДЕРЖАВНОГО ПIДПРИЄМСТВА "ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 15962" створене ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 15962" (код ЄДРПОУ 23996290), у вiдповiдностi з Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.03.1996 року №194/96 «Про завдання та особливостi приватизацiї державного майна у 1996 роцi».
1.3. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 15962" (протокол №14 вiд 19.04.2010 року) змiнено його найменування з ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 15962" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 15962" (код ЄДРПОУ 23996290) у зв’язку з приведенням його дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та затверджено нову редакцiю його Статуту. Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 15962" вiд 11.04.2016 року, протокол №23, затверджено нову редакцiю Статуту Товариства.
1.4. Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 15962" (протокол №24 вiд 20.04.2017 року) змiнено його тип та найменування з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 15962" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 15962" (код ЄДРПОУ 23996290), у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 року №514-VI. У вiдповiдностi до вищезазначеного рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 15962" затверджено нову редакцiю Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 15962".
Скорочене найменування –ПрАТ «Шосткинське АТП 15962».
Мiсце знаходження та юридична адреса Приватного акцiонерного товариства «Шосткинське автотранспортне пiдприємство 15962» - 41100, Сумська обл., м.Шостка,вул..Гагарiна буд.1.
Основними видами дiяльностi , якими займається товариство є:
- надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.
Кiлькiсть працiвникiв станом на 01.01.2016 - 31.12.2016р., та на 31.12.2017 року склала 2 особи.
Iнформацiя про органiзацiйну структуру пiдприємства:
ПрАТ « Шосткинське автотранспортне пiдприємство 15962» структурнi пiдроздiли не має. Перша фiнансова звiтнiсть товариства вiдповiдно МСФЗ складається за 2012рiк.
Надання та розкриття iнформацiї вiдповiдає вимогам МСФЗ 1.
Опис обраної облiкової полiтики:
Бухгалтерський облiк на ПрАТ "Шосткинське автотранспортне пiдприємство 15962" органiзований вiдповiдно до вимог
Закону України «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16 липня
1999 р. №996-ХIУ; Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку,
«Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв,
капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй» вiд
31 листопада 1999 р. №291. Податковий облiк здiйснюється вiдповiдно до податкового
законодавства України. Основнi засади облiкової полiтики пiдприємства:
1. Фiнансова та бухгалтерська звiтнiсть пiдприємства формується з дотриманням
таких принципiв: обачностi, безперервностi дiяльностi, перiодичностi,
iсторичної (фактичної) собiвартостi, принципу нарахування, єдиного грошового
вимiрника.
2. Необоротнi активи.
Основнi засоби та нематерiальнi активи облiковуються за iсторичною
собiвартiстю. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним
методом, основних засобiв - за нормами i методами, встановленими податковим
законодавством. До малоцiнних необоротних матерiальних активiв належали запаси
вартiстю до 6000,00 грн., термiн використання яких бiльше року. При передачi
МНМА в експлуатацiю нараховувався знос у розмiрi 100% .Знос вiдображається в бухгалтерському облiку на рахунок 13
Знос iнших необоротних активiв- вiдсутнi.
3. Запаси.
Вибуття виробничих запасiв вiдображається за методом «FIFO» собiвартостi перших за часом надходження запасiв. Вартiсть малоцiнних
та швидкозношуваних предметiв, що враховуються на рахунку 22 «Малоцiннi та швидкозношуваннi предмети»,
списуются з балансу при передачi в експлуатацiю
з наступною органiзацiєю оперативного облiку в мiсцях експлуатацiї. Виробнича
собiвартiсть продукцiї визначалася згiдно з П(с)БО №16 «Витрати».
4. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги
визначається за чистою реалiзацiйною вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв
нараховується на основi класифiкацiї дебiторської заборгованостi.
5. Пiдприємство не створює забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам.
6 Доходи i витрати визнаються на пiдставi принципiв нарахування та
вiдповiдностi i вiдображаються в звiтностi того перiоду, до якого вони належать.
8. Бухгалтерський облiк та фiнансова звiтнiсть складається у грошовий одиницi
Укаїни.
2. Основа надання iнформацiї
Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової
звiтностi (МСФЗ), та тлумачення,
розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень
. Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi застосування МСФЗ вiдповiдно до МСФЗ 1 «Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» - 2012р.,
Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається
на основi бухгалтерських записiв згiдно з українським законодавством
шляхом трансформацiї з внесенням коригувань та проведенням перекласифiкацiї
статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ.
Звiряння власного капiталу та прибутку або збитку
Пiдприємство вперше прийняло МСФЗ у 2012 роцi, датою переходу на МСФЗ
було 1 сiчня 2012 року.
Використання оцiнок та припущень
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Пiдприємство робить оцiнки та припущення,
якi мають вплив на визначення суммi активiв та зобов'язань, визначення
доходiв та витрат звiтного перiоду, розкриття умовних активiв та зобов'язань на
дату пiдготовки фiнансової звiтностi, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях,
розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Оцiнки, якi особливо
чутливi до змiн, стосуються резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення дебiторської
заборгованостi та справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi.
Функцiональна валюта
Функцiональною валютою фiнансової звiтностi Пiдприємства є українська
гривня.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть, визнається як фiнансовi активи (за вийнятком
дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв
або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками
с бюджетом) та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю плюс
вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Пiсля первiсного визнання дебiторська
заборгованiсть оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, iз застосуванням методу
ефективного вiдсотка.
Резерв па покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж
балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх
грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення
корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка, на
думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв
Основнi засоби
Пiдприємство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн
утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг,
або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний
строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть
яких бiльше 6000,00грн.
Первiсно Пiдприємство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Розглянувши
доречнiсть застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ I, щодо
ретроспективного застосування, керiвництво вирiшило застосувати iсторичну вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв.
У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-
яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення
корисно.
Iнвестицiйна нерухомiсть
До iнвестицiйної нерухомостi товариство вiдносить будiвлi,споруди примiщення або частини будiвель, якi наданi у операцiйну оренду та утримуванi з метою отримання орендних платежiв.
Податки на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та
вiдстроченого податкiв.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових
рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню.
Операцiї з iноземною валютою
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним
курсом обмiну Нацiонального банку України на дату проведення операцiй.
Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються
в гривню за вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. Немо-
нетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземною валютi,
вiдображаються за курсом на дату операцiї, немонетарнi статтi, якi оцiнюються
за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату
визначення справедливої вартостi. Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку
за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому перiодi, у
якому вони виникають.
-Дохiд вiд оренди
Дохiд вiд iнвестицiйної нерухомостi, яку надано в операцiйну оренду, визначається за прямолiнiйним методом на протязi термiну оренди i включається до складу виручки в звiтi про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд), так як вiн має операцiйний характер.
Товариство в якостi орендодавця
Договори оренди за якими у товариства залишаються всi ризики та вигоди вiд володiння активом, класифiкуються як операцiйна оренда. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди,визнаються як витрати.
-Виплати працiвникам
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми.
-Пенсiйнi зобов'язання
Вiдповiдно до Українського законодавства товариство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня отриманнi доходу вiд оренди,визнаються як витрати.
-Грошовi кошти та їхнi еквiваленти
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та рахункiв у банках. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi грошовi кошти. Для цiлей звiту про рух грошових коштiв, грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з грошових коштiв..
3.Примiтки до рiчного звiту про фiнансовi результати.
3.1. Дохiд вiд реалiзацiї
2016 - 2017
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї -
Дохiд вiд реалiзацiї послуг 253 -324
Всього доходи вiд реалiзацiї -
3.2. Собiвартiсть реалiзацiї
Собiватiсть реальзованої продукцiї -
Собiвартiсть реалiзацiї послуг 207 - 314
Всього собiвартiсть реалiзацiї 207 - 314
3.3 Iншi доходи, iншi витрати
Iншi доходи
Доходи вiд реалiзацiї iноземної валюти -
Доходи вiд операцiйної оренди активiв 253 -305
Iншi
доходи -0 -19
Iншi витрати -
3.5. Адмiнiстративнi витрати
Витрати на персонал
Утримання основних засобiв
Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних
активiв
Iншi 45 -14
Всього адмiнiстративних витрат 52 -14
3.6 Виробничi витрати
Сировина та витратнi матерiали 58 - 76
Витрати на персонал 115 - 160
Амортизацiя 27 - 27
Iншi 52 - 65
Всього 252 - 328
4. Примiтки до балансу
4.1 Основнi засоби
За iсторичною вартiстю будiвлi та споруди, машини та обладнання , транспорт , меблi та приладдя Всього
1 3 4 5 6
Первинна вартiсть на 01.01. 2016 2217 на 01.01.2017р. 2217
Введено в експлуатацiю 0 -0
Вибуття - 0 0
Амортизацiя 27 - 27
Залишкова вартiсть на 31.12.2016р. на 31.12.2017р.
1215 1188
4.2 Запаси
31 грудня 2016р. 31 грудня 2017р.
Незавершене виробництво( за iсторичною собiвартiстю) –
3012 - 8082
Сировина та матерiали (за iсторичною собiвартiстю
7228 - 9257
Готова продукцiя ( за чистою вартiстю реалiзацiї)
0 0
Товари (за чистою вартiстю реалiзацiї)
Всього запаси
7228 - 9257
Станом на 31 грудня 2017 року знецiнених запасiв на пiдприємствi не виявлено..
4.3 Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть
31 грудня 2016року -0 31 грудня 2017року-0
Торговельна дебiторська заборгованiсть
-0 - 0
Аванси виданi
Розрахунки з бюджетом 1378 - 1649
Iнша дебiторська заборгованiсть 0 0
Резерв вiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi :
Дебiторська заборгованiсть пiдприємства не має забезпечення.
Аналiз просроченої, але не знецiненої дебiторської заборгованостi, представлено наступним чином.
31 грудня 2016 року 31 грудня 2017року
До 12 мiсяцiв 1075 - 78
вiд 12 до 18 мiсяцiв 448 -0
Всього 1523 - 1727
4.4 Грошовi кошти
31 грудня 2016 31 грудня 2017
Каса та рахунки в банках,грн 68 -34
Каса та рах. в банк.дол.США 0 0
Банкiвськi депозити ,грн. 0 0
Всього 68 34
Станам на 31 грудня 2017рокiу на банкiвських рахунках депозити не розмiщались.
4.5 Статутний капiтал
Станом на 31 грудня 2017року зареєстрований та сплачений капiтал складається з
4420000 простих акцiй номiнальною вартiстю 0грн.25коп..
.
Позики
Позики станом на 31 грудня 2017 року вiдсутнi
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть
31 грудня 2016 31 грудня 2017
Торговельна кредиторська заборгованiсть -
Розрахунки з бюджетом 4 -8
Одержанi аванси 1704 -3068
Зар. плата та соц. Внески 9 - 13
Iншi 6924 - 7709
Всього кредит. заборг. 8641 - 10798
-Економiчне середовище
Пiдприємство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони
та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть
швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру
ефективних заходiв, якi вживаються українським Урядом, а також iнших подiй,
якi перебувають поза зоною впливу Пiдприємства.
- Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками
Основнi фiнансовi зобов`язання компанiї включають кредиторську заборгованiсть. Основна цiль даних фiнансових iнструментiв є залучення коштiв для фiнансування операцiй товариства. Також компанiя має iншi фiнансовi iнструменти, такi як: дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти.
Основнi ризики, якi має товариство включають: кредитний ризик, ризик лiквiдностi. Полiтика управлiння ризиками включає наступне.
Ризик лiквiдностi
Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi, аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
Управлiння капiталом
Товариство здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростання рентабельностi капiталу, за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi та власного капiталу, таким чином, щоб забезпечити безперервнiсть своєї дiяльностi.
- Новi стандарти, поправки та iнтерпретацiї до стандартiв
Наступнi стандартi та iнтерпретацiї були випущенi, але не вступили в силу й будуть застосованi товариством в наступних перiодах:
Нижче перелiчуються стандарти та iнтерпретацiї, що були випущенi,
але не вступили в силу на дату випуска фiнансової звiтностi Товариства. Товариство буде застосовувати цi стандарти з дати набрання ними чинностi.
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти"
В липнi 2014 року Рада з МСФЗ випустила кiнцеву редакцiю МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", яка замiнює МСФЗ 9 " Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". Стандарт вводить новi вимоги до класифiкацiї i оцiнки, обесцiнення та облiку хеджування. МСФЗ 9 набуває чинностi по вiдношенню до рiчних звiтних перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2018 року, або пiсля цiєї дати, дострокове застосування допускається. Застосування МСФЗ 9 можливо вплине на класифiкацiю фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань Товариства.
Поправки до МСФЗ 19 "Пенсiйнi програми з встановленими виплатами: Внески працiвникiв" МСФЗ 19 вимагає облiк внескiв працiвникiв або третiх сторiн в облiку пенсiйних програм з встановленими виплатами. Поправка набуває чинностi з рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 липня 2014 року або пiсля цiєї дати. Товариство не очiкує, що данi поправки будуть для нього застосованi, оскiльки Товариство немає пенсiйних програм з встановленими виплатами з внесками зi сторони працiвникiв або третiх сторiн.
"Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2010-2012 рр."
Данi поправки набули чинностi з 1 липня 2014 р. не мають суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. Документ складається з наступних поправок:
Поправка до МСФЗ 2 "Платiж на основi акцiй"
Дана поправка застосовується перспективно i стосується питань визначення умов отримання результатiв та умов перiода надання послуг, якi є пiдставами отримання права.
Поправка до МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу"
Поправка застосовується перспективно i застосовується до угод про умовне вiдшкодування. Поправка до МСФЗ 8 "Операцiйнi сегменти"
Поправка застосовується ретроспективно та вказує, що органiзацiї повиннi розкривати iнформацiю
про судження, якi використовувало керiвництво пiд час застосування критерiїв в пунктi 12 МСФЗ 8.
Поправки до МСФЗ 16 "Основнi засоби" i МСФЗ 38 "Нематерiальнi активи"
Поправки застосовуються ретроспективно i вказують, що в межах МСФЗ 16 та МСФЗ 38 актив може переоцiнюватися на пiдставi даних вiдносно його валової або чистої балансової вартостi. Накопичена амортизацiя є рiзницею мiж валовою та балансовою вартiстю активу.
Поправка 24 "Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони"
Поправка застосовується ретроспективно i пояснює, що органiзацiя, яка надає послуги ключового управлiнського персоналу є зв'язаною стороною i до неї застосовуються вимоги щодо розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони.
"Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2011-2013 рр."
Данi поправки набули чинностi з 1 липня 2014 р. не мають суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. Документ складається з наступних поправок:
Поправка до МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу"
Поправка застосовується перспективно i пояснює наступнi виключення з сфери застосування МСФЗ 3:
• до сфери застосування МСФЗ 3 не вiдносяться всi угоди про сумiсне пiдприємництво;
• дане виключення з сфери застосування застосовується виключно по вiдношенню до облiку в фiнансовiй звiтностi угоди про сумiсне пiдприємництво.
Поправка до МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi"
Поправка застосовується перспективно i пояснює, що виключення у вiдношеннi портфеля в МСФЗ 13 може застосовуватися не тiльки у вiдношеннi фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, але
й у вiдношеннi iнших договорiв, якi вiдносяться до сфери впливу МСФЗ 9. Поправка до МСФЗ 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть"
Поправка застосовується перспективно i пояснює, що для визначення того чим є операцiя (придбання активу або об'єднання бiзнесу) застосовується МСФЗ 3, а не МСФЗ 40.
МСФЗ 15 "Виручка за договорами з клiєнтами"
МСФЗ 15 випущений в травнi 2014 року i передбачає нову модель визначення виручки за договорами з клiєнтами. Цей стандарт буде застосовуватися до всiх органiзацiй та замiнить всi дiючi вимоги до визнання виручки згiдно МСФЗ. Стандарт буде застосовуватися з рiчних звiтних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2017 р - не затверджен.
24. Подiї пiсля звiтного перiоду
Будь-яких подiй, що можуть вплинути на фiнансову звiтнiсть, пiсля звiтного перiоду до дати затвердження фiнансової звiтностi не вiдбувалося.
Генеральний директор Босенко Микола Семенович
Головний бухгалтер Рiман Раїса Iванiвна

Продовження тексту приміток

.

Продовження тексту приміток

.

Продовження тексту приміток

.